CONDICIONS GENERALS
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT
Definicions Prèvies
Empresa Comercialitzadora: és l'Empresa responsable de vendre al Client l'energia consumida per aquest en el seu habitatge o local.
Empresa Distribuïdora: és la propietària de les xarxes de distribució, responsable de fer arribar l'energia a l'habitatge o local del Client, així com de la qualitat i continuïtat de l'energia subministrada.
Contracte d'Accés de Tercers a la Xarxa (o Contracte ATR): és el contracte que l'Empresa Comercialitzadora signa amb l'Empresa Distribuïdora en nom del Client perquè aquest pugui rebre energia per mitjà de la xarxa elèctrica.
Punt de Subministrament: el punt en què s'efectua la mesura del consum de l'energia elèctrica en l'habitatge o local del Client.
CUPS: és el Codi Universal de Punt de Subministrament, que identifica el punt de subministrament d'energia elèctrica.
Peatges (o peatge d'accés): és el pagament a l'Empresa Distribuïdora per l'ús de les seves xarxes, i està inclòs en el preu d'aquest contracte. Es tracta d'un preu regulat determinat actualment pel Ministeri d'Indústria Energia i Turisme per al pagament dels costos del sistema. Consta de dos conceptes: "Peatge de Potència", que es paga per la potència que es tingui contractada, i "Peatge d'Energia", que es paga pel consum realitzat.
Tarifa d'accés: és definida segons la potència contractada pel Client per al seu subministrament. Segons la tarifa d'accés es determinen els peatges d'accés aplicats.
1. Objecte
1.1 Objecte: l'objecte del present Contracte és el subministrament d'energia elèctrica per part del Comercialitzador en el Punt de Subministrament del Client, corresponent a l'adreça indicada en l'apartat "Punt de Subministrament" de les Condicions Particulars, a canvi del pagament per part del Client del Preu del Contracte. El Client manifesta i declara que és l'efectiu titular del Punt de Subministrament.
1.2 Dades facilitades pel Client: el Client és l'únic responsable de la veracitat de les dades que ha facilitat per a la formalització del Contracte. Si la tarifa i/o la potència indicades en les Condicions Particulars del Contracte no coincideixen amb les quals disposa l'Empresa Distribuïdora, el Comercialitzador facturarà sobre la base de la potència i/o tarifa remeses per l'Empresa Distribuïdora. La sol·licitud expressa per part del Client d'una variació en la tarifa i/o en la potència contractada serà tramitada pel Comercialitzador i la seva aplicació quedarà subjecta a la conformitat de l'Empresa Distribuïdora. El Comercialitzador no serà responsable de qualsevol rebuig o retard en la tramitació del canvi de potència i/o tarifa que no li fos imputable.
1.3. Contractació Electrònica:
a) El Contracte se celebra electrònicament per mitjà de la web, sent vàlid des del moment del registre del consentiment mitjançant l'acceptació expressa del Client en el procés electrònic d'alta. L'enviament electrònic (per e-mail) del Contracte al Client tindrà la consideració de confirmació documental del consentiment previ atorgat.
b) Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i/o codis, en els termes que s'hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal del mateix durant tota la relació contractual.
c) El Client podrà accedir a les seves dades contractuals i altres documents generats durant la relació contractual accedint al seu compte de Client que ell mateix ha creat a la web per a finalitats de contractació.
1.4. Durada del Contracte: el Contracte entrarà en vigor el dia en què el Client presti el seu consentiment en el procés electrònic d'alta i farà efecte en la data d'activació del subministrament per part de l'Empresa Distribuïdora. El Contracte tindrà una durada d'un any des de l'activació del subministrament, i s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes d'igual durada, en cas que cap de les parts manifesti de forma expressa la seva voluntat en contrari. El Contracte pot ser resolt per qualsevol de les parts per escrit comunicant-li-ho a l'altra part a qualsevol moment amb un preavís mínim de quinze (15) dies. El Client pot comunicar-ho en l'adreça de correu electrònic informada com a Dada de Contacte en les Condicions Particulars. Sol·licitada la resolució del Contracte per qualsevol de les parts, el Comercialitzador disposarà del termini de quinze (15) dies hàbils des de la sol·licitud per comunicar-li-ho a l'Empresa Distribuïdora, sent el Client responsable de buscar una nova Empresa Comercialitzadora. Des de la data efectiva de baixa, que vindrà definida per la pròpia Empresa Distribuïdora, el Contracte seguirà vigent amb les últimes condicions aplicables.
1.5. Qualitat i continuïtat de Subministrament: el subministrament haurà de realitzar-se en les condicions de qualitat establerts en la normativa vigent atenent a la continuïtat del subministrament i a la qualitat del producte. L'Empresa Distribuïdora és la responsable de complir amb els índexs de continuïtat i qualitat en el subministrament elèctric així com de les conseqüències derivades del seu incompliment, de conformitat amb el Capítol II del Títol VI del Reial decret 1955/2000, les dades del qual d'identificació apareixen en les Condicions Particulars del Contracte i en les factures. El Comercialitzador tramitarà enfront de l'Empresa Distribuïdora les reclamacions dels descomptes que l'Empresa Distribuïdora ha de satisfer al Client si es produïssin incompliments en la qualitat i continuïtat de subministrament, sobre la base del que es disposa en el RD 1955/2000, o normativa que modifiqui o substitueixi.
1.6. Equip de Mesura (Comptador): El Client haurà de tenir instal·lat un Equip de Mesura que haurà de complir amb l'establert en el RD 1110/2007 o legislació que ho substitueixi, sent ell mateix responsable de la seva custòdia. l'Empresa Distribuïdora és la responsable de la lectura del punt de subministrament, el Comercialitzador tindrà en compte la lectura del consum corresponent, realitzada per l'encarregat de la lectura, responsable de la mateixa, de conformitat amb el RD 1955/2000 i posteriors modificacions. L'esmentat equip servirà per realitzar la lectura de l'energia consumida pel Client. L'Equip de Mesura podrà ser propietat del Client o podrà disposar del mateix com a arrendatari. El Client notificarà immediatament al Comercialitzador qualsevol incidència que aquest pogués detectar en el funcionament de l'Equip de Mesura. En el cas que (i) l'Equip de Mesura funcionés de forma deficient o fallés i no es disposés de les dades de consum complets per a qualsevol dels períodes o dades horàries (segons aplicació), o (ii) les dades registrades per l'Equip de Mesura fossin il·legibles, o (iii) l'Empresa Distribuïdora no llegís l'Equip de Mesura, el Comercialitzador realitzarà una estimació de l'energia consumida pel Client, en funció de l'establert en la clàusula Facturació del Contracte. El Client no haurà de manipular l'Equip de Mesura i permetrà al Comercialitzador i a l'Empresa Distribuïdora l'accés al mateix a tot moment, a l'efecte de realitzar les lectures necessàries per a la facturació de l'energia consumida pel Client, examinar el seu funcionament i realitzar o bé supervisar les tasques de manteniment.
1.7. Canvi de Titularitat del Contracte: sempre que el Client hagués complert amb tots els pagaments deguts, podrà sol·licitar al Comercialitzador el canvi de titular del Contracte. El canvi de Titularitat quedarà condicionat al compliment de les condicions suspensives disposades en la clàusula Condicionis suspensives. En cas que el canvi de Titularitat impliqui un canvi d'activitat o un canvi en les condicions respecte al subministrament contractat haurà de ser comunicat al Comercialitzador mitjançant l'enviament de la documentació acreditativa.
2. Contracte d'Accés per Tercers a la Xarxa de Distribució
Mitjançant la signatura d'aquest Contracte, el Client autoritza al Comercialitzador perquè ho representi com a substitut o mandatari davant l'Empresa Distribuïdora, per subscriure amb aquesta última el Contracte ATR així com realitzar les gestions necessàries per a la bona fi del subministrament en nom del Client. Per als casos en què s'hagi de fer un canvi de Titularitat del Contracte de ATR, l'empresa Distribuïdora podrà requerir al Client el dipòsit de garanties, el qual li serà repercutit al Client en la factura.
El Client també autoritza al Comercialitzador a poder modificar les condicions del contracte d'accés (ATR) davant l'Empresa Distribuïdora, ja sigui a sol·licitud del Client o per pròpia iniciativa, sempre que no afectin a la qualitat i garantia del subministrament elèctric del Client, tot això per a la bona fi del Contracte. Aquestes modificacions podran incloure canvis en la tarifa d'accés (inclosos canvis de discriminació horària), en la potència contractada, sol·licitant la instal·lació de maxímetre o d'un nou equip de mesura. En cas que aquests canvis no siguin expressament sol·licitats pel Client, El Comercialitzador assumirà el cost dels drets d'enganxi. El Client accepta que una vegada finalitzi el Contracte mantindrà les condicions del contracte d'accés que tingués en aquest moment, assumint el Client els costos de qualsevol canvi en el contracte d'accés.
El Client també autoritza al Comercialitzador a poder modificar les condicions del Contracte de ATR davant l'Empresa Distribuïdora, ja sigui a sol·licitud del Client o per pròpia iniciativa, sempre que no afectin a la qualitat i garantia del subministrament elèctric del Client, tot això per a la bona fi del Contracte. Aquestes modificacions podran incloure canvis en la tarifa d'accés (inclosos canvis de discriminació horària), en la potència contractada, sol·licitant la instal·lació de maxímetre o d'un nou equip de mesura. En cas que aquests canvis no siguin expressament sol·licitats pel Client, el Comercialitzador assumirà el cost dels drets d'enganxi. El Client accepta que una vegada finalitzi el Contracte mantindrà les condicions del contracte d'accés que tingués en aquest moment, assumint el Client els costos de qualsevol canvi en el contracte de ATR.
3. Condicions econòmiques
3.1. Preu: El "Preu del Contracte" està indicat en les Condicions Particulars, i inclou:
a) Terme de Potència (en €/kW/any): És el que s'informa en les condicions particulars. El Peatge de Potència inclòs en el Terme de Potència és el que s'informa per l'administració pública competent, que serà actualitzat automàticament sempre que l'administració pública competent la variï segons estableixi la normativa vigent a cada moment.
b) Terme d'Energia (en €/kWh): És el que s'informa en les condicions particulars. El Peatge d'Energia inclòs en el Terme d'Energia és el que s'informa per l'administració pública competent, que serà actualitzat automàticament sempre que l'administració pública competent la variï segons estableixi la normativa vigent a cada moment.
c) Cost Lloguer d'Equip de Mesura: serà el que repercuteixi l'Empresa Distribuïdora o l'arrendador al Comercialitzador. Els impostos aplicables no estan inclosos dins del Preu del Contracte, sent actualment repercutibles l'Impost de Valor Afegit i l'Impost Especial d'Electricitat.
d) Qualsevol altre concepte inclòs en les Condicions Particulars dins de l'apartat Preu del Contracte.
3.2. Costos no inclosos en el Preu del Contracte: Qualsevol valor no inclòs en el Preu del Contracte, reclamat per l'Empresa Distribuïdora en relació al Punt de Subministrament, especialment els deguts a refacturacions de consums o que sigui resultat d'actes d'inspecció en el Punt de Subministrament seran a càrrec del Client. El Comercialitzador repercutirà el pagament d'aquests valors al Client. Seran igualment repercutibles al Client i es facturaran igualment, i, per tant, no s'inclouen en el Preu del Contracte, dipòsit de garantia, els drets d'enganxi, drets de verificació, drets d'escomesa i drets per actuacions en els Equips de Mesura, així com els tributs associats als conceptes inclosos en la factura, tots aquests conceptes són valors regulats que segons la normativa vigent correspon percebre a l'Empresa Distribuïdora. El Comercialitzador repercutirà
al Client aquells serveis addicionals que aquest contracti i que no es trobin recollits en el present Contracte.
3.3. Modificació de Preus: El Client accepta que el Comercialitzador ajusti la part regulada dels Preus (Peatges) segons les variacions que l'administració pública competent pogués aprovar durant el període de vigència del present Contracte, que seran traslladades automàticament als preus, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals i sense que això sigui causa de resolució del Contracte. El Comercialitzador podrà modificar la part no regulada dels preus per motius objectius prèvia notificació al Client amb un (1) mes de preavís des de l'enviament. Si el Client no accepta els nous preus, podrà resoldre el Contracte, havent de comunicar la seva decisió clara i inequívoca de resoldre-ho per escrit en el termini de quinze dies des de l'enviament de la comunicació. En cas que el Client no hagués manifestat la seva intenció de revocar el Contracte dins d'aquests quinze dies, s'entendrà que accepta les noves condicions econòmiques en la data indicada pel Comercialitzador.
3.4. Descomptes i promocions: En cas d'existir qualsevol tipus de promoció o descompte per part del Comercialitzador al Client, aquesta només serà aplicable durant el temps establert en la mateixa, sense que en cap cas pugui generar-se consolidació o dret per part del Client al manteniment de la promoció o descompte. En cas que deixessin de complir-se les condicions per a la promoció, aquesta deixarà de tenir efecte. Si el Client incompleix qualsevol condició del Contracte la promoció/descompte deixarà d'aplicar-se. En cas d'incompliment de les condicions de la promoció el Client perdrà el dret a tots els descomptes, bonificacions o beneficis aplicats pel Comercialitzador durant aquest període, l'import del qual serà facturat al Client en la següent factura.
4. Facturació
4.1. Una vegada que el Comercialitzador disposi de la lectura dels peatges emesos per l'Empresa Distribuïdora, i en el termini màxim de dos (2) dies des de la recepció de la lectura, remetrà al Client la factura o informe de consum, en funció del producte contractat, corresponent al subministrament i qualsevol altre concepte degut pel Client al Comercialitzador segons el Preu estipulat en el Contracte. Els Costos no inclosos en el Preu del Contracte indicats en la clàusula 3.2 s'inclouran en la factura.
4.2. Per a la facturació del consum s'utilitzarà com a base la lectura enviada per l'Empresa Distribuïdora. En cas que el Comercialitzador no hagués obtingut les lectures en un període de quatre (4) mesos des de l'última facturació emesa, el Client faculta expressament al Comercialitzador a facturar sobre la base de la millor estimació possible del consum. Una vegada l'Empresa Distribuïdora faciliti informació real de consums a través dels mitjans de comunicació que el Comercialitzador disposi a aquest efecte, es procedirà a la regularització, podent emetre factures complementàries. El Comercialitzador procedirà a la facturació de les regularitzacions conforme el que es disposa en l'article 96 del Reial decret 1955/2000.
4.3. En la factura es detallaran també els impostos i recàrrecs que apliquin no inclosos en el "Preu del Contracte", això és: impost sobre el Valor Afegit, IEE (Impost Especial d'Electricitat) al tipus vigent a cada moment, altres impostos aplicables, i s'incorporaran si escau, tots aquells altres que poguessin ser aprovats per l'Administració. En la factura també es detallaran les refacturaciones que siguin conseqüències d'un acte d'inspecció o com a resultat d'una avaria o manipulació.
4.4 La facturació es realitzarà segons el mitjà indicat en aquest apartat. En cas d'enviament per mitjans electrònics, el Client rebrà la seva factura a la zona de client de la pàgina web del Comercialitzador així com per correu electrònic. Per a això, el Client haurà d'utilitzar les claus que li han estat proporcionades en el procés de registre. En qualsevol cas, el Client que triï l'enviament de la factura per mitjans electrònics, podrà revocar el seu consentiment i canviar la forma d'enviament a factura de paper mitjançant comunicació en el correu electrònic indicant en les condicions particulars.
5. Pagament
El Comercialitzador procedirà a carregar l'import de cada factura en el corresponent termini de pagament que s'indica en les Condicions Particulars contra el compte corrent del Client o mitjançant transferència bancària, segons figuri en les Condicions Particulars. El Client declara haver cursat les oportunes instruccions a la seva entitat bancària en cas de domiciliació de rebuts. En cas d'impagament de qualssevol quantitats degudes dins de la data de venciment de les factures, es consideraran deute vençut i exigible. El Client haurà d'abonar en aquest cas les despeses de devolució que l'Entitat Bancària hagi repercutit al Comercialitzador i es reportaran des de l'endemà del seu venciment interessis de demora iguals a l'interès legal dels diners més tres punts percentuals.
La informació relativa als impagaments en què el Client hagi incorregut serà incorporada al Sistema d'Informació de Punts de Subministrament de l'Empresa Distribuïdora al que podran tenir accés la CNMC i els Comercialitzadores que ho sol·licitin. En cas d'impagament, i després de la comunicació fefaent del mateix, el Comercialitzador podrà incloure les dades del Client en un registre informàtic d'impagaments, i en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit. En cas d'existir discrepàncies en els càlculs inclosos en la factura, el Client s'obliga a abonar, dins del termini establert en la factura, la quantitat corresponent a la part no discutida. Una vegada resolta la discrepància, i quan el Comercialitzador hagi fet les comprovacions oportunes, es procedirà a regularitzar l'import efectivament degut. No obstant això, en cas de factures realitzades conseqüència d'una inspecció o frau en la instal·lació del Client haurà de procedir al pagament del total de la factura amb independència que intervingui disconformitat o reclamació de qualsevol tipus. El Comercialitzador es reserva enfront del Client, el dret de transferir els crèdits que tenen enfront del Client.
6. Condicions suspensives
El Comercialitzador podrà condicionar l'inici del subministrament al compliment del següent:
(I) Que el Client no tingui deute vençut amb una altra Empresa Comercialitzadora;
(II) Que el Client compti amb la solvència necessària per garantir el pagament de les factures de subministrament elèctric;
(III) Que l'Empresa Distribuïdora hagi donat Accés a la Xarxa a l'efecte del present Contracte;
(IV) Que el titular del Contracte sigui l'efectiu titular del Contracte ATR o que el Client hagi lliurat al Comercialitzador el model de sol·licitud de canvi de titular degudament signat o presentat just títol respecte a l'habitatge/local;
(V) Que hagi passat el termini de desistiment sense que el Client hagi fet ús del mateix.
7. Suspensió de Subministrament
En cas que el Client incomplís qualsevol dels pagaments al moment del seu venciment, el Comercialitzador procedirà a suspendre el subministrament d'electricitat al Client, previ avís per escrit de 10 dies, fins que el Client hagi satisfet la totalitat dels imports deguts al Comercialitzador incloent les despeses de devolució prevists en les Condicions Particulars, interessos de demora que fossin aplicable, així com els conceptes regulats imputables a la suspensió i eventual reposició del subministrament, incloses les penalitzacions que repercuteixi l'Empresa Distribuïdora, el cost de la baixa del Contracte d'accés, així com el pagament de l'import de les factures de peatge que l'Empresa Distribuïdora present al Comercialitzador durant el període de suspensió, tot això de conformitat amb els costos establerts en la normativa vigent aplicable, no sent atribuïbles costos no prevists en el present Contracte o que la normativa del sector elèctric estableixi. No obstant això, el Comercialitzador procedirà a suspendre el subministrament de conformitat amb els termes i terminis establerts per la normativa vigent, en funció de cada tipus de consumidor, entre elles, la normativa de protecció d'usuaris i la normativa que protegeix a consumidors persones físiques que són subministrats en el seu habitatge habitual.
Són també causes de suspensió immediata del subministrament la detecció d'una situació de frau o enganxi directe, la manipulació de l'equip de mesura o que s'impedeixi el seu correcte funcionament, l'existència de derivacions per subministrar a un tercer, i en supòsits de cas fortuït i força major.
7.1. Resolució per suspensió del subministrament: Sol·licitada la suspensió del subministrament, el Comercialitzador resoldrà el Contracte de ple dret. En tot cas, el Contracte s'entendrà automàticament resolt transcorreguts dos (2) mesos des de la suspensió de subministrament. El Comercialitzador no realitzarà una nova contractació amb el Client fins que s'hagin realitzat els pagaments deguts o regularitzat la situació que va donar origen a la suspensió.
8. Causes de Terminació del Contracte
El Contracte acabarà per:
(I) El mutu acord entre les parts;
(II) Per iniciativa de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de quinze (15) dies;
(III) Per incompliment de les obligacions contractuals, especialment l'impagament de les quantitats pagaderes pel Client a iniciativa de la contrapart;
(IV) Quan el Client utilitzi l'energia per a usos diferents a la finalitat establerta en el Contracte, considerant-se incompliment;
(V) Per modificació les condicions econòmiques de conformitat amb el que es disposa en la clàusula Modificació de Preus;
(VI) Per iniciativa del Comercialitzador quan no accepti el canvi de Titularitat sol·licitat pel Client o no aporti les garanties sol·licitades;
(VII) Per iniciativa del Client per desistiment en els termes indicats en la clàusula Dret de Desistiment.
9. Informació sobre pobresa energètica
El Comercialitzador informa al Client que en cas que aquest últim complís els requisits per acollir-se al Bo social, segons l'establert en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica, la subscripció del present Contracte impedirà l'aplicació d'aquell, mentre que el Comercialitzador no té la condició de Comercialitzador de referència. Si el Client compleix els requisits per ser consumidor vulnerable, pot sol·licitar a una de les empreses Comercialitzadores de referència acollir-se al bo social, que suposa un descompte sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC). Així mateix, amb la formalització del present Contracte s'impedirà l'aplicació del PVPC mentre que el Comercialitzador no és una Comercialitzadora de referència. A l'enllaç a la pàgina web de la CNMC el Client podrà trobar les dades necessàries per contactar amb la Comercialitzadora de referència és el següent: https://www.cnmc.es/ambitos-deactuacion/energia/mercado-electrico#llistats
10. Protecció de dades personals
10.1. S'informa al Client que les seves dades personals són tractats pel Comercialitzador, en qualitat de responsable del tractament. Les dades del Client seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació contractual que uneix al Comercialitzador amb el Client, així com l'emissió i cobrament de les factures que es generin, i l'elaboració d'informes per part del Comercialitzador per millorar l'ús eficient de la seva energia. Així mateix, i sempre que el Client hagi proporcionat el seu consentiment se li enviessin comunicacions comercials i newsletters d'altres empreses del Grup, marcant la corresponent casella. El Comercialitzador pot elaborar perfils dels seus subscriptors i personalitzar el contingut de les newsletters. Se li informa al Client que a més el Comercialitzador podrà gravar les trucades per mantenir la qualitat del servei i utilitzar l'enregistrament com a prova en judici i fora d'ell, en cas necessari i que el Comercialitzador podrà consultar les seves dades de solvència en entitats autoritzades per a això i informar de la situació d'impagament a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial.
10.2. Les dades del Clients no seran comunicats, cedits, venuts, llogats ni llocs a la disposició de tercers, salvo per a la prestació dels serveis que els proveïdors del Comercialitzador els donen per gestionar la relació comercial amb el Client, que inclou la gestió de la pàgina web i l'enviament de les comunicacions comercials i newsletters. També es comunicaran a empreses del grup Nexus amb la finalitat de dur a terme l'objecte del Contracte i per a comunicacions comercials, a organismes públics competents quan el Comercialitzador tingui l'obligació de facilitar-los segons disposició normativa, a empreses que exerceixen serveis, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, financers, serveis tecnològics, serveis informàtics, serveis de missatgeria, serveis d'assessorament jurídic, serveis de centre de trucades, empreses que ofereixen serveis de valor afegit per optimitzar i millorar l'ús eficient de l'energia, empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial. Aquests proveïdors en cap cas utilitzaran les dades als quals accedeixin per a finalitats pròpies, sinó per a la prestació dels serveis contractats en virtut d'aquest Contracte.
10.3. El Comercialitzador pot contractar esporàdicament a proveïdors que puguin prestar els seus serveis des de fora de la Unió Europea. En tal cas, el Comercialitzador s'assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure: (I) Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu, i que proporcionen les garanties suficients per assegurar que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. (II) Acords entre Estats: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades concorde als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.
10.4. El Comercialitzador mantindrà les dades del Client durant la vigència de la relació contractual. Una vegada finalitzada, les dades del Client es mantindran bloquejats durant el termini de prescripció per a l'exercici d'accions legals pertinents, quedant a disposició exclusiva de jutges, tribunals, i administracions competents, transcorregut el termini de prescripció legal, les dades del Client seran eliminats definitivament.
10.5. El Client podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o portabilitat, i oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials i/o newsletter mitjançant comunicació al Comercialitzadora l'adreça postal que apareix en les condicions particulars o bé per correu electrònic a privacidad@nexusenergia.com. Si el Client tingués qualsevol dubte sobre com són tractats les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del Comercialitzador, a l'adreça Calli Consell de Cent, nº 42, 08014, Barcelona, amb la referència o a l'atenció de el “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l'adreça privacidad@nexusenergia.com. Addicionalment, podrà interposar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent si considera que el Comercialitzador ha tractat les seves dades contravenint aquesta política o qualsevol altra normativa vigent en matèria de protecció de dades.
11. Dret de Desistiment
En el cas de contractació a distància i contractes celebrats fora d'establiment del Comercialitzador i la contractació es trobi dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 3 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, serà aplicable l'establert en aquesta norma i en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, o posteriors modificacions, podent el Client exercir el dret a revocar la signatura del present Contracte dins del termini de catorze (14) dies naturals des de la data de celebració del Contracte. Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar al Comercialitzador la seva decisió de desistir del Contracte a través d'una declaració inequívoca per qualsevol dels mitjans indicats en la clàusula Notificacions, dirigida a Atenció al Client indicant en l'assumpte "dret de desistiment".

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per part del Client d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent. El Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a peu de Contracte, encara que el seu ús no és obligatori, o podrà fer-ho per mitjà del seu compte de Client a la web.
En cas de desistiment pel Client, el Comercialitzador li retornarà tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar catorze (14) dies naturals a partir de la data en la qual el Client informi de la seva decisió de desistir del Contracte. El Comercialitzador procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
El Client autoritza al Comercialitzador que el subministrament doni començament durant el període de desistiment. En cas que s'activi el subministrament en el període de desistiment, el Client abonarà al Comercialitzador un import proporcional a la part ja prestada del servei al moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l'objecte total del Contracte.
12. Notificacions
Les comunicacions entre les parts relatives a aquest Contracte es faran per mitjans telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d'identificació i de seguretat, quan procedeixin, especialment mitjançant l'accés del Client al seu compte de Client on podrà trobar informació actualitzada respecte al seu Contracte i mitjançant els e-mails per a notificacions facilitats pel Client i pel Comercialitzador en les Condicions Particulars. El Client haurà de mantenir actualitzats les seves dades de contacte/notificació en el seu compte de Client.
13. Subrogació i cessió
El Comercialitzador podrà cedir el Contracte a qualsevol empresa que desenvolupi l'activitat de comercialització d'energia elèctrica sense previa autorització del Client.
14. Resolució de conflictes
El Client i el Comercialitzador es comprometen a acudir a la negociació com a forma preferencial per a la resolució de conflictes de qualsevol naturalesa, especialment sobre la interpretació, execució o aplicació de les disposicions legals o contractuals aplicables a les seves relacions, incloent l'incompliment de les seves obligacions. El Comercialitzador posa a la disposició del Client la possibilitat de presentar les seves reclamacions per escrit per qualsevol dels mitjans estipulats en la clàusula de Notificacions. En cas de no resoldre's la reclamació o si resolta no fos benvolguda, el Client podrà presentar la reclamació davant els organismes de consum competents en els termes establerts en l'article 98 del Reial decret 1955/2000.
15. Tractament de les reclamacions
El Client pot presentar les seves reclamacions o peticions d'informació per escrit o per telèfon (domicili, e-mail i telèfon indicats en les condicions particulars) o per qualsevol dels mitjans estipulats en la clàusula de Notificacions.
16. Divergència entre Condicions Generals i Particulars
En cas de discrepància entre les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran les Condicions Particulars.
17. Contractació electrònica, telefònica i telemàtica
17.1. Les parts acorden que totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del Contracte, inclosa la realització de notificacions, puguin ser realitzades per mitjans telefònics o telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d'identificació i de seguretat facilitats pel Comercialitzador, quan procedeixin.
17.2. Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i/o codis facilitats pel Comercialitzador en els termes que s'hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal del mateix. En cas de contractació telefònica o electrònica dels serveis indicats en aquest Contracte i una vegada que s'hagin dut a terme els enregistraments o registres telemàtics oportuns, l'enviament del Contracte tindrà la consideració de confirmació documental del consentiment previ atorgat d'acord amb el que disposa la Llei 3/2014 de 27 març. A aquest efecte, aquest Contracte s'entendrà perfeccionat des del moment de l'enregistrament o registre del consentiment, sense necessitat que sigui validat amb la signatura del Client i/o la devolució d'una còpia dels documents esmentats, sense perjudici de deixar en suspens el Contracte a l'efectiu compliment del que es disposa en la clàusula Condicionis suspensives, en cas de no complir-se tals circumstàncies, el Contracte quedarà sense efecte. S'autoritza al Comercialitzador a verificar mitjançant enregistrament telefònic la veracitat de les dades facilitades.
17.3. El Client podrà accedir a les seves dades contractuals i altres documents generats durant la relació contractual accedint al seu compte de Client que ell mateix ha creat a la web per a finalitats de contractació.
18. Llei aplicable i Jurisdicció
En tot el previst en aquest Contracte, les parts es regiran per la llei espanyola aplicable i, en particular, per la Llei 24/2013, de 26 de desembre o posteriors modificacions, del Sector Elèctric, i per la normativa que la desenvolupi i modifiqui. En cas que les parts no aconseguissin un acord mitjançant la negociació, les controvèrsies que poguessin sorgir entre les mateixes en relació amb aquest Contracte se sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals legalment establerts, excepte acord diferent i escrit entre les parts. El present Contracte s'interpretarà per la llei espanyola comuna.
CONDICIONS GENERALS
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL
Definicions Prèvies
Empresa Comercialitzadora: és l'Empresa responsable de vendre al Client l'energia consumida per aquest en el seu habitatge o local.
Empresa Distribuïdora: és la propietària de les xarxes de distribució, responsable de fer arribar l'energia a l'habitatge/local del Client, així com de la qualitat i continuïtat de l'energia subministrada.
Contracte d'Accés de Tercers a la Xarxa (o Contracte ATR): és el contracte que l'Empresa Comercialitzadora, en aquest cas Nexus Energia S.A., signatura amb l'Empresa Distribuïdora en nom del Client perquè aquest pugui rebre el gas natural.
Punt de Subministrament: el punt en què s'efectua la mesura del consum de gas natural en l'habitatge/local del Client.
CUPS: és el Codi Universal de Punt de Subministrament, que identifica el punt de subministrament de gas natural.
Peatges (o peatge d'accés): és el pagament a l'Empresa Distribuïdora per l'ús de les seves xarxes, i està inclòs en el preu d'aquest contracte. Es tracta d'un preu regulat determinat actualment pel Ministeri d'Indústria Energia i Turisme per al pagament dels costos del sistema. Consta de dos conceptes: “Terme fix”, que es paga segons el cabal contractat, i “Terme variable”, que es paga pel consum realitzat.
Tarifa d'accés: és definida segons la pressió de la instal·lació i el consum del Client en el seu subministrament. Segons la tarifa d'accés es determinen els peatges d'accés aplicats.
1. Subministrament i altres aspectes
1.1 Objecte: el Comercialitzador s'obliga a lliurar i el Client a rebre i a pagar al preu establert en el present Contracte, el gas natural subministrat en ferm per al seu consum final en els Punts de Subministrament indicats en les Condicions Particulars i durant la Durada del Contracte al preu establert en el mateix, en concordança amb l'establert en l'article 36 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas, o per la normativa que la substitueixi o modifiqui (d'ara endavant RD 1434/2002). El Comercialitzador només pot eximir-se de la seva falta de compliment de lliurament de gas natural: (I) en cas de força major que li afecti o per situacions de les quals pugui derivar amenaça certa per a la seguretat de les persones o les coses; (II) en cas que el Client no accepti el gas natural subministrat pel Comercialitzador en el Punt de Subministrament; (III) sempre que existeixi una impossibilitat per part del Comercialitzador, i per causes no imputables al mateix, de fer arribar el gas natural al Client en les condicions de continuïtat i qualitat; (IV) en cas que l'empresa distribuïdora no concedeixi el ATR: (V) en cas d'incompliment pel Client de les Condicions Suspensives del present Contracte; (VI) en cas que es donin les Condicions de Suspensió del Subministrament.
1.2 Punt de Subministrament i Condicions Tècniques: A l'efecte del previst en el Contracte, s'entén per Punt de Subministrament el punt de connexió o lliurament situat en la instal·lació del Client en què s'efectua la mesura del consum del gas natural subministrat pel Comercialitzador, tal com ho defineix l'article 21 del RD 1434/2002. En les Condicions Particulars s'indiquen: el Codi d'identificació del punt de subministrament (CUPS) i la tarifa d'accés. El Client és l'únic responsable que les dades facilitades en el Contracte siguin els correctes, eximint-se el Comercialitzador de responsabilitat alguna en cas que els mateixos no es corresponguin amb les dades del subministrament i amb els legalment establerts.
El Client haurà d'indicar en les Condicions Particulars la tarifa d'accés vigent fixada per l'Empresa Distribuïdora. Si la tarifa d'accés indicada en les Condicions Particulars del contracte no coincideix amb les indicades per l'Empresa Distribuïdora, el Comercialitzador facturarà segons la tarifa d'accés concedida per l'Empresa Distribuïdora.
1.3. Lliurament, Títol i Risc: El Comercialitzador subministrarà el gas natural en el Punt de Subministrament. La titularitat, el risc i la responsabilitat respecte del mateix es transferirà del Comercialitzador al Client en aquest Punt de Subministrament. El Client és responsable del manteniment, revisió i ús adequat de les seves instal·lacions.
1.4. Estàndards i Qualitat de Subministrament: El gas natural es lliurarà a la pressió que estableixi a cada moment la normativa i l'Empresa Distribuïdora, i haurà de respondre a les exigències establertes en la normativa aplicable. La qualitat del subministrament de gas natural ve determinada en els articles 63 a 65 del RD 1434/2002. Seran aplicable les normes i estàndards aplicables a l'Empresa Distribuïdora, legalment responsable de respectar els índexs de qualitat exigits, així com les conseqüències derivades del seu incompliment, a qui el Client haurà de reclamar en cas de fallada en la qualitat del subministrament.
Quan sigui procedent segons disposat en el RD 1434/2002 i posteriors modificacions, seran traspassats a les factures emeses al Client els descomptes aplicats per l'empresa Distribuïdora sobre els peatges en cas d'incidències en el subministrament de gas natural.
El Comercialitzador no és responsable de la qualitat del gas natural subministrat. El Comercialitzador col·laborarà amb el Client en els tràmits de reclamacions per incidències en el subministrament davant l'Empresa Distribuïdora.
1.5. Equips de Mesura i Control: El Client haurà de disposar d'un equip de mesura que compleixi amb els requisits que estableixi la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, així com el Reial decret 244/2016, de 3 de juny, que desenvolupa la esmentada Llei, l'article 49 del RD 1434/2002, així com la legislació vigent a cada moment, aquest haurà d'ajustar-se als requisits de les successives disposicions tècniques que siguin aplicable, sent el Client responsable de la seva custòdia. La facturació serà d'acord amb la lectura del consum corresponent, realitzada per l'encarregat de la lectura, responsable de la mateixa, de conformitat amb l'article 52 del RD 1434/2002 i posteriors modificacions. El Client notificarà immediatament al Comercialitzador qualsevol incidència que aquest pogués detectar en el funcionament de l'Equip de Mesura.
1.5.1. En el cas que l'Equip de Mesura funcionés de forma deficient o fallés, i no es disposin de les dades de consum complets per a qualsevol dels períodes, o (i) les dades registrades per l'Equip de Mesura fossin il·legibles, o (ii) l'Empresa Distribuïdora no llegís l'Equip de Mesura, es facturarà d'acord amb el que s'estableixi en les disposicions promulgades a aquest efecte. Si tals disposicions no s'haguessin promulgat, es prendran com a referència els consums històrics facturats pel mateix període de l'any i en unes condicions similars d'explotació. En qualsevol cas, la Comercialitzadora procedirà a la facturació de les regularitzacions conforme el que es disposa en l'article 51.5 del RD 1434/2002.
1.5.2. El Client no haurà de manipular l'Equip de Mesura i permetrà al Comercialitzador i a l'empresa Distribuïdora l'accés a l'Equip de Mesura a tot moment, a l'efecte de realitzar les lectures necessàries per a la facturació al Client per examinar el seu funcionament i assegurar el seu degut manteniment. En aquest sentit, el Comercialitzador es reserva quantes accions legals habilita el nostre ordenament jurídic per reclamar els danys i perjudicis causats a aquesta societat en cas que el Client hagi incorregut en manipulació de l'equip de mesura i/o cometre frau, tal com ho regula l'article 62 del RD 1434/2002
1.6 Durada del Contracte: El Contracte entrarà en vigor el dia en què el Client presti el seu consentiment per qualsevol dels mitjans establerts en la clàusula Notificacions i farà efecte en la data d'activació del subministrament per part de l'Empresa Distribuïdora pel període especificat en les Condicions Particulars, prorrogant-se automàticament pel mateix període de durada que el període inicial, excepte renúncia expressa de qualsevol de les Parts a la renovació tàcita del Contracte. Per a això últim, la Part renunciant notificarà per escrit a l'altra la seva voluntat de no prorrogar el Contracte amb un preavís mínim de quinze (15) dies. El Client pot comunicar-ho en l'adreça de correu electrònic informada com a Dades de Contacte del Comercialitzador en les condicions particulars. Sol·licitada la resolució per qualsevol de les parts, El Comercialitzador sol·licitarà la resolució del Contracte a l'Empresa Distribuïdora en el termini de quinze (15) dies hàbils des de la sol·licitud, sent el Client responsable de buscar una nova Empresa Comercialitzadora.
1.6.1. El Comercialitzador es reserva el dret, amb un preavís mínim d'un (1) mes abans de la finalització del Contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, de presentar unes noves Condicions Particulars a aplicar a partir de la data de venciment del mateix, disposant el Client d'un termini de quinze (15) dies des de l'enviament de la comunicació per resoldre el Contracte en cas de no estar conforme amb la modificació pels mitjans contemplats en la clàusula de Notificacions. En cas que no es manifesti en aquest termini, es considera que el Client ha acceptat les noves condicions contractuals, que seran aplicades a partir de la data de venciment del Contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues. En cas que el Client no accepti les noves Condicions Particulars propostes pel Comercialitzador, aquest últim procedirà a sol·licitar la resolució del Contracte a l'Empresa Distribuïdora en la data de finalització del mateix en els termes contemplats en la clàusula de Notificacions, sent el Client responsable de buscar una nova Empresa Comercialitzadora per al seu subministrament de gas natural.
1.6.2. Tot això sense perjudici de la possibilitat de procedir a la resolució anticipada del Contracte segons es contempla en la clàusula de Resolució del Contracte per Impagament. En qualsevol cas, el Client serà responsable del pagament al Comercialitzador de la totalitat del gas natural subministrat al Client fins avui de baixa efectiva del Contracte. Aquesta data serà comunicada al Comercialitzador per l'Empresa Distribuïdora i significarà la data efectiva de finalització del Contracte entre el Client i el Comercialitzador, de conformitat amb l'article 40 del RD 1434/2002.
1.7. Condicions suspensives: El Comercialitzador podrà subjectar el present Contracte i posteriors pròrrogues al compliment de les següents condicions: (I) que el Client es trobi al corrent de pagament de les factures corresponents al subministrament de gas natural, sense que s'hagin produït impagaments de les mateixes en el passat;
(II) que el Client compti amb la solvència necessària per garantir el pagament de les factures de subministrament de gas natural que vagin a dur-se a terme en virtut del present Contracte. En cas que el Comercialitzador considerés que el Client no compta amb la solvència necessària, podrà o bé no acceptar el Contracte, o bé condicionar la prestació del subministrament a la presentació pel Client d'un Aval, Dipòsit en Metàl·lic o qualsevol altra garantia per donar curs al present Contracte, o bé condicionar la prestació de subministrament a l'aplicació de la modalitat Prepagament;(III) que es compleixin cadascuna de les Manifestacions, declaracions i compromisos del Client en el Contracte; (IV) que l'Empresa Distribuïdora hagi donat Accés a la Xarxa a l'efecte del present Contracte. En cas que el Comercialitzador tramiti la sol·licitud del Contracte d'Accés de Tercers a les Xarxes (ATR) i aquesta sol·licitud s'anul·li per causa imputable al Client, el Comercialitzador repercutirà al Client les despeses que l'Empresa Distribuïdora li facturi; (VI) que el titular del Contracte sigui l'efectiu consumidor del gas natural que consta a l'empresa distribuïdora i (VII) que hagi passat el termini de desistiment sense que el Client hagi fet ús del mateix.
1.8 Canvi de Titularitat del Contracte: sempre que el Client hagués complert amb tots els pagaments deguts, podrà sol·licitar al Comercialitzador el canvi de titular del Contracte. El Comercialitzador gestionarà davant l'Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte d'Accés, a l'efectivitat del qual quedarà condicionat el citat traspàs. El canvi de Titularitat quedarà condicionat al compliment de les condicions suspensives disposades en la clàusula Condicionis suspensives. En cas que el canvi de Titularitat impliqui un canvi d'activitat o un canvi en les condicions respecte al subministrament contractat haurà de ser comunicat al Comercialitzador mitjançant l'enviament de la documentació acreditativa. En cas que el Comercialitzador no accepti el canvi de titularitat, el Comercialitzador es reserva el dret de resoldre el contracte, comunicant al client amb un previ avís mínim de quinze (15) dies.
2. Condicions econòmiques
2.1. Tant el Comercialitzador com el Client manifesten i es garanteixen recíprocament que compten amb les necessàries autoritzacions, permisos, llicències i inscripcions en registres que es precisen per subministrar i rebre gas natural respectivament, en els termes del present Contracte. Aquesta declaració s'entendrà reiterada durant cadascun dels dies en què el present Contracte es mantingui en vigor, i en cas que existeixi alguna modificació de les circumstàncies que pogués alterar l'objecte del present contracte, es notificarà aquesta circumstància a la contrapart en un termini no superior de deu (10) dies naturals.
2.2. Cada part realitzarà els seus millors esforços per mantenir en vigor i obtenir en el futur quantes autoritzacions, permisos, llicències administratives i registres es requereixin en relació amb el present Contracte.
2.3. En cas d'existir qualsevol tipus de promoció o descompte per part del Comercialitzador al Client, sobre algun dels conceptes reflectits en les Condicions Particulars, aquesta oferta es limitarà a les circumstància específiques per les quals es van oferir i durant el temps establert en l'oferta, sense que en cap cas pugui generar-se consolidació o dret per part del Client al manteniment de la promoció o descompte. En cas que deixessin de complir-se les condicions per a la promoció incloses en les Condicions Particulars, la promoció existent deixarà de tenir efecte. En el cas que no es compleixi alguna de les condicions requerides per acollir-se a la promoció durant la durada de la mateixa, el Comercialitzador podrà recuperar l'import corresponent a la promoció. Les promocions o descomptes deixaran d'aplicar-se en cas d'incompliment del Client de qualsevol de les clàusules del Contracte.
2.4. El Client manifesta que es troba al corrent de pagament de tots els imports deguts als anteriors Comercialitzadores de gas natural.
3. Accés per Tercers a la Xarxa de Distribució.
La signatura del Contracte suposa l'autorització del Client al Comercialitzador perquè aquest subscrigui amb aquesta última els contractes d'accés, segons l'establert en la Llei 34/1998, el RD 1434/2004, el Reial decret 984/2015, de 30 d'octubre, pel qual es regula el mercat organitzat de gas i l'accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural, i altra normativa d'específica aplicació i/o que la substitueixi. El Client es compromet a subministrar l'assistència que el Comercialitzador pogués raonablement requerir a aquest efecte d'obtenir aquest accés i a complir amb la normativa i instruccions tècniques de l'Empresa Distribuïdora. El Comercialitzador queda facultat per resoldre el present Contracte sense responsabilitat alguna abans de la Data d'Inici mitjançant comunicació al Client si, per qualsevol motiu, no fos possible l'accés a la xarxa en el Punt de Subministrament en els termes previstos en aquest Contracte. Mitjançant la signatura del Contracte el Client autoritza al Comercialitzador perquè realitzi tots els tràmits i gestions que siguin necessaris per a la bona fi del subministrament davant l'Empresa Distribuïdora.
4. Condicions econòmiques
4.1. Lectura de Consums D'acord amb l'article 3.g del RD 1434/2002, l'Empresa Distribuïdora és la responsable de realitzar les lectures dels consums de gas natural.
4.2. Preu.
4.2.1. El preu del gas natural resulta de la suma de tots els conceptes que conformen el Preu del Contracte en les Clàusules Particulars i inclou un Terme Fix i un Terme Variable. El Preu aplicable al Client estarà d'acord a tot moment amb l'assignació del peatge d'accés a tercers a xarxes de distribució i transport, que efectuï l'empresa Distribuïdora i transportista al CLIENT. El Preu del Contracte inclou la matèria primera, cànons i peatges per l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes, vigents al moment de l'oferta, i altres costos de gestió i operació, que siguin aplicable.
Si aquests conceptes es modifiquessin per hàbits de consum, per l'empresa distribuïdora o per la regulació vigent aplicable a cada moment, es traslladaran automàticament al preu les variacions de cost de cànons i peatges de ATR que això suposi. El preu final resultant no inclou i per tant es veurà incrementat amb l'Impost sobre el Valor Afegit, l'Impost Especial d'Hidrocarburs al tipus vigent, i qualsevol altre tribut, o modificació dels existents, que resultin d'aplicació a cada moment. En matèria impositiva, en els tipus reduïts súper reduïts o altres anàlegs, serà aplicable el tipus que resulti d'aplicació a cada moment, sempre que el Client aporti la documentació que acrediti el seu dret a l'aplicació d'aquest tipus impositiu i altres requisits que determini la llei per a la seva aplicació.
El Client és l'únic responsable que les dades comunicades a cada moment siguin els correctes, havent de rescabalar al Comercialitzador pels danys i perjudicis que pogués ocasionar en cas de comunicació incorrecta o no veraç.
Els drets d'alta, d'intervenció, de connexió, d'extensió o anàlegs, el cost de l'ús i lloguer de l'Equip de Mesura, dipòsit de garantia i altres valors regulats que, d'acord amb la normativa aplicable, correspongui percebre a l'Empresa Distribuïdora, no inclosos en el preu del contracte, seran a càrrec del Client. El Comercialitzador efectuarà el pagament d'aquests valors regulats a l'Empresa Distribuïdora i/o Transportista i ho repercutirà al Client. Igualment, el Comercialitzador repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l'Empresa Distribuïdora a causa de refacturacions de consums o que sigui resultat d'actes d'inspecció en relació amb el Punt de Subministrament del Client segons es disposi en la normativa.
En cas que durant la vigència del contracte tinguessin lloc, a causa de canvis en la normativa, variacions en els conceptes regulats o un altre tipus de recàrrecs o sobrecostos a la comercialització, el Comercialitzador podrà traslladar-los directament al contracte, inclòs un eventual canvi de les condicions de contracte ATR.
4.3. Facturació: El Comercialitzador facturarà les quantitats a abonar pel Client , d'acord amb les lectures realitzades per les entitats encarregades d'això. En cas que no es disposi de les lectures de consum abans de finalitzar el termini previst de facturació, el Client autoritza al Comercialitzador a facturar sobre la base d'un consum estimat a partir de la mesura dels períodes anteriors o, en defecte d'això, estimada segons els millors històrics i/o dades disponibles. Una vegada l'Empresa Distribuïdora faciliti informació real de consums, es procedirà a la regularització, podent emetre factures complementàries. En la factura es detallaran a més els impostos i recàrrecs que apliquin no inclosos en el “Preu del Contracte”, això és: Impost sobre el Valor Afegit, Impost Especial d'Hidrocarburs al tipus vigent a cada moment, altres impostos aplicables, i s'incorporaran si escau, tots aquells altres que poguessin ser aprovats per l'Administració. A més, es detallaran les refacturacions que siguin conseqüència d'un acta d'inspecció o com a resultat d'una avaria o manipulació. L'envio de la factura es realitzarà en els termes establerts en les Condicions Particulars.
4.4. Pagament: El Comercialitzador, procedirà a carregar l'import de cada factura en el corresponent termini de pagament que s'indica en les Condicions Particulars contra el compte corrent del Client. El Client declara haver cursat les oportunes instruccions a la seva entitat bancària en cas de domiciliació de rebuts. El Client podrà triar la modalitat de pagament. En cas d'impagament de qualssevol quantitats degudes dins de la data de venciment de les factures, es consideraran deute vençut i exigible. El Client haurà d'abonar en aquest cas aquestes d'espeses de devolució i es reportaran des de l'endemà del seu venciment interessis de demora iguals a l'interès legal dels diners més tres punts percentuals. La informació relativa als impagaments en què el Client hagi incorregut serà incorporada al Sistema d'Informació de Punts de Subministrament de l'Empresa Distribuïdora al que podran tenir accés la CNMC i els Comercialitzadores que ho sol·licitin. En cas d'impagament el Comercialitzador podrà incloure les dades del Client en un registre informàtic d'impagaments, i en fitxers de solvència patrimonial, la qual cosa durà a terme complint a tot moment amb la normativa de protecció de dades que resulti d'aplicació. Una vegada realitzat el pagament, amb els seus interessos i despeses, el Comercialitzador reprendrà el subministrament, si bé podrà establir un sistema de pagaments a compte o garantits com a condició prèvia per a la continuació del subministrament. El dret del Comercialitzador de suspendre el subministrament per impagament no eximeix al Client de la seva obligació de pagar l'import de la facturació pendent, conforme a l'establert en el Contracte. En cas d'existir discrepàncies en els càlculs inclosos en la factura, el Client s'obliga a abonar, dins del termini establert en la factura, la quantitat corresponent a la part no discutida. Una vegada resolta la discrepància, i quan el Comercialitzador hagués fet les comprovacions oportunes, el Client haurà d'abonar l'import efectivament degut.
En cas d'existència d'errors materials o de càlcul en les factures, a sol·licitud de qualsevol de les parts, es procedirà pel Comercialitzador a confeccionar les corresponents factures rectficatives. Les quantitats afectades per aquests errors aritmètics no reportaran interessos. No obstant això, en cas de factures realitzades conseqüència d'una inspecció en la instal·lació el Client haurà de procedir al pagament total de la factura amb independència que intervingui disconformitat o reclamació de qualsevol tipus. El Comercialitzador es reserva enfront del Client, el dret de transferir els crèdits que té enfront dels seus clients a una societat de factoring o cedir els mateixos a un tercer.
4.5 Suspensió del Subministrament: El subministrament de gas natural podrà suspendre's per: (i) incompliment del Client de qualsevol dels pagaments al moment del seu venciment;(ii) incompliment del Client de l'aportació de les garanties sol·licitades pel Comercialitzador; (iii) per causa de força major o per raons de seguretat o manteniment; (iv) en cas d'ús no autoritzat, per a usos diferents al contractat, fraudulent o que posi en risc la seguretat de les persones; (v) indisponibilitat de la xarxa de transport o distribució; (vi) impediment per part del Client de l'entrada per part del Comercialitzador o de l'empresa responsable de realitzar la inspecció, revisió, lectura o correcte funcionament de l'equip de mesura; (vii) manipulació de l'equip de mesura o existència de derivacions per subministrar a tercer; (viii) incompliment de forma essencial dels termes del present Contracte. El Comercialitzador procedirà a suspendre el subministrament de gas natural, previ avís per escrit de cinc (5) dies, excepte en els supòsits assenyalats als apartats (iii), (iv) i (v) anteriors, en aquest cas la suspensió podrà dur-se a terme tan aviat es tingui coneixement dels fets concurrents. En qualsevol cas, el Client haurà de satisfer totes les factures corresponents al seu contracte i al subministrament realitzat. En cas de suspensió de subministrament per incompliment del Client, el Comercialitzador no retornarà el subministrament fins que el Client hagi satisfet la totalitat dels imports deguts al Comercialitzador incloent les possibles despeses de gestió, despeses de devolució prevists en les Condicions Particulars, interessos de demora que fossin aplicable, així com, despeses derivades de la suspensió i eventual reposició del subministrament, incloses les penalitzacions que repercuteixi l'Empresa Distribuïdora, el cost de la baixa anticipada del contracte d'accés, així com el pagament de l'import de les factures de peatge que l'Empresa Distribuïdora present a la Comercialitzadora durant el període de suspensió. No obstant això, el Comercialitzador procedirà a suspendre el subministrament de conformitat amb els termes i terminis establerts per la normativa vigent, en funció de cada tipus de consumidor, entre elles, la normativa de protecció d'usuaris i la normativa que protegeix a consumidors persones físiques que són subministrats en el seu habitatge habitual. Una vegada realitzat el pagament, amb els seus interessos i despeses, el Comercialitzador reprendrà el subministrament, si bé podrà establir un sistema de pagaments a compte o garantits com a condició prèvia per a la continuació del subministrament. El dret del Comercialitzador de suspendre el subministrament per impagament no eximeix al Client de la seva obligació de pagar l'import de la facturació pendent, conforme a l'establert en el Contracte.
4.6 Resolució del Contracte per Impagament: sol·licitada la suspensió del subministrament, el Comercialitzador podrà a qualsevol moment resoldre el Contracte de ple dret. En qualsevol cas, el Contracte s'entendrà automàticament resolt transcorreguts dos (2) mesos des de la suspensió de subministrament. El Comercialitzador no realitzarà una nova contractació amb el Client fins que s'hagin realitzat els pagaments deguts, inclosos els interessos de demora reportats i les despeses ocasionades (inclosos les despeses de devolució) per la suspensió, així com que hagi estat constituïda la garantia de pagaments requerida, si escau, en els termes establerts en la clàusula Suspensió de Subministrament.
5. Modificació de les condicions del contracte
La modificació de les condicions del Contracte, excepte aquelles que siguin conseqüència de la decisió vinculant d'un òrgan judicial o administratiu o de la modificació de la normativa vigent i d'aquelles que afectin a les condicions de facturació, a les condicions de pagament i al Preu, estant aquestes últimes ja previstes a l'apartat 1.6.1, serà comunicada al Client amb un preavís de quinze (15) dies, disposant el Client d'aquest termini per resoldre el Contracte si no estigués conforme amb la modificació. Qualsevol modificació de les condicions econòmiques dels conceptes regulats serà repercutible directament al Contracte de Subministrament, i sense que en aquest cas pugui ser objecte de resolució per les parts. En el cas que, per raons econòmiques, legislatives, o unes altres fora del control de les parts, es produís una alteració substancial de les circumstàncies existents al moment de la signatura del present contracte, que comportés, per alguna de les parts un perjudici o crebant econòmic greu, imminent i continuat, la part afectada podrà sol·licitar a l'altra per escrit, la revisió de les condicions contractuals ara pactades.
6. Terminació del Contracte
6.1. Causes de Terminació: El Contracte acabarà, a més de per el que es disposa en la normativa vigent, per:
(I) la finalització del període de vigència en els termes contemplats en la clàusula Durada del Contracte;
(II) el mutu acord entre les parts;
(III) incompliment de les obligacions contractuals si aquest incompliment no s'esmena en el termini de quinze (15) dies des de la comunicació fefaent de l'incompliment, sent la terminació automàtica transcorregut aquest termini de temps;
(IV) impagament de les quantitats degudes pel Client, sempre que intervingui prèvia reclamació fefaent per escrit i el Client no hagi satisfet les seves obligacions de pagament en el termini de quinze (15) dies, sent la terminació automàtica transcorregut aquest termini de temps;
(V) qualsevol de les causes per suspendre el subministrament contemplades en la clàusula Suspensió de subministrament excepte els apartats (el meu) i (v) d'aquesta clàusula, sent la terminació automàtica des del moment de la suspensió tret que expressament s'estableixi un altre termini específic en aquesta clàusula;
(VI) quan es perllongui la situació de força major durant un termini superior a dos (2) mesos, sent la terminació automàtica transcorregut aquest termini de temps;
(VII) iniciativa del Client per desistiment en els termes indicats en la clàusula Dret de Desistiment;
7. Força major
7.1. El Comercialitzador no serà responsable dels danys que es poguessin produir com a conseqüència d'una utilització del gas natural subministrat que no resulti conformi amb la normativa vigent, o per no trobar-se la instal·lació del Client en adequat estat de conservació, seguretat i manteniment.
7.2. Cadascuna de les parts serà responsable dels danys i perjudicis causats a l'altra part, com a conseqüència de l'incompliment greu o reiterat de les obligacions assumides en el present contracte, o de les establertes per la legislació vigent.
7.3. Cap de les parts serà responsable en cas d'incompliment o defectuós compliment dels termes del present contracte, quan això es degui a causa de força major. No obstant això, l'anterior, en cap cas podrà una causa de força major emparar o justificar una negativa al pagament del producte ja lliurat. L'existència d'una causa de força major dispensarà a la part que la sofreixi del compliment de les obligacions derivades d'aquest contracte que es vegin directament afectades.
8. Protecció de dades personals
8.1. El Client és informat que les seves dades personals són tractades pel Comercialitzador en qualitat de responsable del tractament. Les dades del Client seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació contractual que uneix al Comercialitzador amb el Client així com l'emissió i cobrament de les factures que es generin, i l'elaboració d'informes per la nostra banda per millorar l'ús eficient de l'energia del Client. Així mateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment li enviarem comunicacions comercials i newsletters, tant del Comercialitzador com d'altres empreses del Grup, marcant les corresponents caselles. El Comercialitzador pot elaborar perfils dels seus subscriptors i personalitzar el contingut de les newsletters del Client. Se li informa al Client a més que el Comercialitzador pot gravar les trucades per mantenir la qualitat del servei i utilitzar l'enregistrament com a prova en judici i fora d'ell, en cas necessari i que pot consultar les dades del Client de solvència en entitats autoritzades per a això i informar de la situació d'impagament a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial.
8.2. Les dades del Client no seran comunicats, cedits, venuts, llogats ni posats a la disposició de tercers, a excepció per a la prestació dels serveis que els proveïdors del Comercialitzador li donen per gestionar la relació comercial amb el Client, que inclou la gestió de la pàgina web i l'enviament de les comunicacions comercials i newsletters, també es comunicaran a empreses del grup Nexus Energia amb la finalitat de prestar els serveis objecte del contracte i per a comunicacions comercials, a organismes públics competents, quan. tingui l'obligació de facilitar-los segons disposició normativa, a empreses que exerceixen serveis, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, financers, serveis tecnològics, serveis informàtics, serveis de missatgeria, serveis d'assessorament jurídic, serveis de centre de trucades, empreses que ofereixen serveis de valor afegit per optimitzar i millorar l'ús eficient de l'energia, empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial. Aquests proveïdors en cap cas utilitzaran les dades als quals accedeixin per a finalitats pròpies, sinó per a la prestació dels serveis contractats en virtut d'aquest contracte.
8.3. El Comercialitzador pot contractar esporàdicament a proveïdors que puguin prestar els serveis des de fora de la Unió Europea. En tal cas, el Comercialitzador s'assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure: (i) Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu, i que proporcionen les garanties suficients per assegurar que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. (ii) Acords entre Estats: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades concord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.
8.4. El Comercialitzador mantindrà les dades del Client durant la vigència de la relació contractual. Una vegada finalitzada, les dades del Client es mantindran bloquejats durant el termini de prescripció per a l'exercici d'accions legals pertinents, quedant a disposició exclusiva de jutges, tribunals, i administracions competents, transcorregut el termini de prescripció legal, les dades del Client seran eliminades definitivament.
8.5. El Client podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o portabilitat, i oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials i/o newsletter mitjançant comunicació al Comercialitzador, a l'adreça postal que apareix en les condicions particulars o bé per correu electrònic a privacidad@nexusenergia.com. Si el Client tingués qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça Calli Consell de Cent, nº 42, 08014, Barcelona, amb la referència o a l'atenció de el “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l'adreça privacidad@nexusenergia.com. Addicionalment, podrà interposar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent si considera que el Comercialitzador ha tractat les dades del Client contravenint aquesta política o qualsevol altra normativa vigent en matèria de protecció de dades.
9. Dret de Desistiment
Sempre que la contractació es trobi dins de l'àmbit d'aplicació de l'article 3 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Client podrà exercir el dret a revocar la signatura del present Contracte dins del termini de catorze dies naturals des de la data de celebració del Contracte. Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca, podent utilitzar el Model de Formulari de Desistiment, per qualsevol dels mitjans indicats en la clàusula Notificacions o per correu electrònic a l'adreça que apareix en les Condicions Particulars, dirigida a Atenció al Client indicant en l'assumpte “dret de desistiment”.
10. Contractació Electrònica, telefònica i telemàtica
10.1. Les parts acorden que totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del Contracte, inclosa la realització de notificacions, puguin ser realitzades per mitjans telefònics o telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d'identificació i de seguretat facilitats pel Comercialitzador, quan procedeixin.
10.2. Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i/o codis facilitats pel Comercialitzador en els termes que s'hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal del mateix. En cas de contractació telefònica o electrònica dels serveis indicats en aquest contracte i una vegada que s'hagin dut a terme els enregistraments o registres telemàtics oportuns, l'enviament del contracte tindrà la consideració de confirmació documental del consentiment previ atorgat d'acord amb el que disposa la Llei 3/2014 de 27 març. A aquest efecte, aquest contracte s'entendrà perfeccionat des del moment de l'enregistrament o registre del consentiment, sense necessitat que sigui validat amb la signatura del Client i/o la devolució d'una còpia dels documents esmentats, sense perjudici de deixar en suspens el Contracte a l'efectiu compliment del que es disposa en la clàusula Condicionis suspensives, en cas de no complir-se tals circumstàncies, el contracte quedarà sense efecte. S'autoritza al Comercialitzador a verificar mitjançant enregistrament telefònic la veracitat de les dades facilitades.
10.3. El Client podrà accedir a les seves dades contractuals i altres documents generats durant la relació contractual accedint al seu compte de Client que ell mateix ha creat a la web per a finalitats de contractació.
11. Notificacions
11.1. Les comunicacions entre les Parts relatives a aquest Contracte es faran per mitjans telefònics, telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d'identificació i de seguretat, quan procedeixin, especialment mitjançant l'accés del Client al seu compte de Client on podrà trobar informació actualitzada respecte al seu Contracte, mitjançant els e-mails per a notificacions facilitats pel Client i pel Comercialitzador en les Condicions Particulars. El Client haurà de mantenir actualitzats les seves dades de contacte/notificació en el seu compte de Client.
12. Subrogació i cessió
El Comercialitzador podrà cedir el Contracte a qualsevol empresa que desenvolupi l'activitat de comercialització d'energia sense previa autorització del Client.
13. Resolució de conflictes
El Client i el Comercialitzador es comprometen a acudir a la negociació com a forma preferencial per a la resolució de conflictes de qualsevol naturalesa, especialment sobre la interpretació, execució o aplicació de les disposicions legals o contractuals aplicables a les seves relacions, incloent l'incompliment de les seves obligacions. El Comercialitzador posa a la disposició del Client la possibilitat de presentar les seves reclamacions o peticions d'informació per escrit per qualsevol dels mitjans estipulades en la clàusula de Notificacions. En cas de no resoldre's la reclamació en el termini d'un mes o si resolta no fos benvolguda, el Client podrà presentar la reclamació davant les Juntes Arbitrals de Consum a les quals la Comercialitzadora s'hagués acollit per als casos en els quals resultés d'aplicació.
14. Divergència entre Condicions Generals i Particulars i invalidesa de clàusules
En cas de discrepància entre les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran les Condicions Particulars. En cas que qualsevol clàusula del present Contracte fos considerada invàlida per qualsevol motiu, no afectarà a la validesa de la resta del Contracte sempre que la clàusula declarada invàlida no fos essencial per al compliment del Contracte.
15. Llei aplicable i jurisdicció
15.1. El present Contracte es regeix per la legislació espanyola. En cas que les parts no aconseguissin un acord mitjançant la negociació, les controvèrsies que poguessin sorgir entre les mateixes en relació amb aquest Contracte se sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc on es presta el servei.
15.2. En cas que les parts no aconseguissin un acord mitjançant la negociació, les controvèrsies que poguessin sorgir entre les mateixes en relació amb aquest Contracte se sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc on es presta el servei. El present Contracte s'interpretarà per la llei espanyola comuna.