CONDICIONS GENERALS

CONTRACTE DE SUMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT

Empresa Comercialitzadora: és l'empresa responsable de vendre al Client l'energia utilitzada per aquest al seu local/habitatge. En el cas d'aquest contracte l'empresa comercialitzadora és THE YELLOW ENERGY S.L. (d'ara endavant Esfera luz).

Empresa Distribuïdora: és la propietària de les xarxes de distribució, responsable de fer arribar l'energia a l'habitatge/local del client, així com de la qualitat i continuïtat de l'energia subministrada.

Contracte d'Accés de Tercers a la Xarxa (o Contracte ATR): és el contracte que l'empresa comercialitzadora, en aquest cas Esfera luz, signa amb l'Empresa Distribuïdora en nom del Client per a què aquest pugui rebre energia per mitjà de la xarxa elèctrica.

Punt de Subministrament: correspon al punt en el que s'efectua la mesura del consum d'energia elèctrica en l'habitatge/local del Client.

CUPS: és el Codi Universal de Punt de Subministrament, que identifica el punt de subministrament d'energia elèctrica.

Peatges (o peatge d'accés): és el pagament a l'Empresa Distribuïdora per l'ús de les seves xarxes, i està inclòs en el preu d'aquest contracte. Es tracta de un preu regulat determinat actualment pel Ministeri d'Indústria Energia i Turisme per al pagament dels costos del sistema. Consta de dos conceptes: "Peatge de Potència", que es paga per la potència que es tingui contractada, i "Peatge d'Energia", que es paga pel consum realitzat.

Tarifa d'accés: es defineix en funció de la potència contractada pel client per al seu subministrament. Segons la tarifa d'accés es determinen els peatges d'accés aplicats.

Quota esfera: és una quota fixa que es paga a principis de cada mes i que està associada al subministrament d'electricitat durant la durada del contracte de subministrament. La quota esfera es calcula tenint en compte com a referència els costos associats al consum d'energia mensual estimada del Client, el terme de potència i el lloguer de l'equip de mesura, així com els impostos corresponents.


1.1. Objecte:

L'objecte del present Contracte és el subministrament d'energia elèctrica per part d'Esfera luz al Punt de Subministrament del Client, corresponent a l'adreça indicada a l'apartat "Punt de Subministrament" de les condicions particulars, a canvi del pagament per part del Client del Preu del Contracte.

El Client manifesta i declara que és l'efectiu titular del Punt de Subministrament i per tant, assumeix tots els riscos i responsabilitats que es derivin del mateix.

L'energia subministrada al Punt de Subministrament del Client procedirà de plantes de producció d'energia renovable, de conformitat amb el sistema de garantia d'origen de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables gestionat per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), vinculant-se a la planta solar indicada en les Condicions Particulars. En el cas que la planta de producció d'energia solar vinculada no generés prou energia per cobrir l'energia del punt de subministrament del Client o es donés de baixa del projecte, Esfera luz podrà assignar l'origen de l'energia subministrada a una altra planta diferent a la indicada en les Condicions Particulars.

1.2. Dades facilitades pel Client:

El Client és l'únic responsable de la veracitat de les dades que ha facilitat per a la formalització del Contracte.

1.3. Contractació Electrònica:

a) El Contracte es celebra electrònicament per mitjà de la pàgina web d'Esfera luz, www.esferaluz.es, sent vàlid des del moment del registre del consentiment mitjançant l'acceptació expressa del client en el procés electrònic d'alta. L'enviament electrònic (per correu electrònic) del Contracte al Client tindrà la consideració de confirmació documental del consentiment previ atorgat.
b) Les parts acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat pel Client mitjançant les claus i/o codis, en els termes que s'hagin indicat per a la seva utilització, de manera que permetin la identificació personal del mateix durant tota la relació contractual.
c) El Client podrà consultar les seves dades contractuals i altres documents generats durant la relació contractual accedint al seu compte de Client que ell mateix ha creat a la web d'Esfera luz durant el procés de contratació.

1.4. Durada del Contracte:

El Contracte entrarà en vigor el dia en què el Client presti el seu consentiment mijançant el procés electrònic d'alta i té efecte en la data d'activació del subministrament per part de l'Empresa Distribuïdora. El Contracte tindrà una durada d'un any des de l'activació del subministrament, i s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes d'igual durada, en el cas de què ninguna de les parts manifesti de forma expressa la seva voluntat en contrari. El Contracte pot ser resolt per qualsevol de les parts per escrit comunicant a l'altra part en qualsevol moment amb un preavís mínim de quinze (15) dies. Sol·licitada la resolució per qualsevol de les parts, Esfera luz sol·licitarà la resolució del mateix a la Empresa Distribuïdora en el termini de quinze (15) dies hàbils des de la sol·licitud, essent el Client el responsable de buscar una nova empresa Comercialitzadora. Des de la data de sol·licitud de resolució del contracte, fins a la data efectiva de baixa, que vindrà definida per la pròpia Empresa Distribuïdora, el Contracte seguirà vigent amb les últimes condicions aplicables.

El Comercialitzador es reserva el dret, amb un preavís mínim d'1 mes abans de la finalització del Contracte o de qualsevol de les pròrrogues, de presentar unes noves condicions particulars a aplicar a partir de la data de venciment del mateix, disposant el Client d'un termini de quinze (15) dies des de l'enviament de la comunicació per resoldre el Contracte en cas de no estar d'acord amb la modificació. En cas de què no es manifesti durant aquest termini, es considera que el Client ha acceptat les noves condicions contractuals, que seran aplicades a partir de la data de venciment del contracte o de qualsevol de les pròrrogues. En cas que el client no accepti els preus de renovació proposats pel Comercialitzador, aquest procedirà a sol·licitar la resolució de contracte a l'Empresa Distribuïdora a la data de finalització del mateix, essent el client responsable de cercar una nova comercialitzadora per al seu subministrament elèctric. Des de la data de finalització del contracte fins a la data efectiva de baixa, que vindrà definida per la pròpia Empresa Distribuïdora, el Comercialitzador aplicarà els preus proposats en la renovació.

1.5. Qualitat i continuïtat de Subministrament:

El subministrament s'ha de fer en les condicions de qualitat que estableix la normativa vigent atenent a la continuïtat del subministrament i a la qualitat del producte. L'Empresa Distribuïdora és la responsable de complir amb els índexs de continuïtat i qualitat en el subministrament elèctric així com de les conseqüències derivades del seu incompliment, de conformitat amb el capítol II del títol VI del Reial decret 1955/2000, els dades d'identificació apareixen en les Condicions Particulars del Contracte i a les factures Esfera luz tramitarà enfront de l'empresa distribuïdora les reclamacions dels descomptes que l'Empresa Distribuïdora ha de satisfer al client si es produïssin incompliments en la qualitat i continuïtat de subministrament, sobre la base del que disposa el RD 1955/2000, o normativa que modifiqui o substitueixi.

1.6. Equip de Mesura (Comptador):

El Client haurà de tenir instal·lat un equip de mesura adequat, en propietat o de lloguer, que compleixi el que estableix el RD 1110/2007, essent el client el responsable de la seva custòdia. L'esmentat Equip servirà per fer la lectura de tota la energia consumida pel Client. La lectura del consum registrat per l'Equip de Mesura serà realitzada per l'empresa distribuïdora. El Client no manipularà l'Equip de Mesura i permetrà a Esfera luz ia l'Empresa Distribuïdora l'accés a l'Equip de Mesura en tot moment.

1.7. Canvi de Titularitat del Contracte:

Sempre que el Client hagués complert amb tots els pagaments deguts, podrà sol·licitar a Esfera luz el canvi de titular del Contracte, segons el procés descrit a la pàgina web d'Esfera luz. El canvi només es farà efectiu després de l'acceptació per escrit d'Esfera luz.

2. Contracte d'Accés per Tercers a la Xarxa de Distribució

Mitjançant la signatura d'aquest Contracte, el Client autoritza a Esfera luz per a què el representi com a substitut o mandatari davant l'Empresa Distribuïdora, per subscriure amb aquesta última el Contracte ATR així com realitzar les gestions necessàries pel bon fi del subministrament en nom del Client.

3. Condicions econòmiques

3.1. Preu: El "Preu del Contracte" està indicat en les condicions particulars, i inclou:

a) Terme de Potència (en €/kW/any): És l'establert en les condicions particulars. El Peatge de Potència inclòs en el Terme de Potència és l'establert per l'administració pública competent, que serà actualitzat automàticament sempre que l'administració pública competent la modifiqui segons estableixi la normativa vigent en cada moment.
b) Terme d'Energia (en €/kWh): És l'establert en les condicions particulars. El Peatge d'Energia inclòs en el terme d'energia és el establert per l'administració pública competent, que serà actualitzat automàticament sempre que l'administració pública competent la variï segons estableixi la normativa vigent en cada moment.
c) Cost Lloguer de l'Equip de Mesura: serà el que repercuteixi l'Empresa Distribuïdora o l'arrendador a Esfera luz.

Els impostos aplicables no estan inclosos dins del Preu del Contracte, essent actualment repercutibles l'Impost de Valor Afegit i l'Impost Especial d'Electricitat.

3.2. Costos no inclosos en el Preu del Contracte:

Qualsevol valor no inclòs en el Preu del Contracte, reclamat per l'Empresa Distribuïdora en relació al punt de subministrament, especialment els deguts a re-facturacions de consums o que sigui resultat d'actes d'inspecció al Punt de Subministrament aniran a càrrec del Client.

Esfera luz repercutirà el pagament d'aquests valors al Client. També són repercutibles al Client i s'inclouran en una factura apart, i per tant, no s'inclouen en el Preu del Contracte, el dipòsit de garantia, els drets d'enganxament, els drets de verificació, els drets d'escomesa i els drets per actuacions en els equips de mesura, així com els tributs associats als conceptes inclosos a la factura, tots aquests conceptes són valors regulats que segons la normativa vigent correspon percebre a l'Empresa Distribuïdora.

3.3. Modificació de Preus:

El Client accepta que Esfera luz ajusti la part regulada dels Preus (Peatges) segons les variacions que l'administració pública competent pugui aprovar durant el període de vigència d'aquest Contracte, que seran traslladades automàticament als preus, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals i sense que això sigui causa de resolució del Contracte.

Esfera luz podrà modificar la part no regulada dels preus per motius objectius prèvia notificació al Client amb un mes de preavís des de l'enviament. Si el Client no accepta els nous preus, podrà resoldre el Contracte, havent de comunicar la seva decisió clara i inequívoca de resoldre'l per escrit en els terminis indicats en la clàusula de resolució del contracte. En cas que el Client no hagués manifestat la seva intenció de revocar el Contracte dins d'aquests quinze dies, s'entendrà que accepta les noves condicions econòmiques en la data indicada per Esfera luz.

3.4. Descomptes i promocions:

En cas d'existir qualsevol tipus de promoció o descompte per part d'Esfera luz al Client, aquesta només serà aplicable durant el temps establert en el mateix, sense que en cap cas pugui generar consolidació o dret per part del Client al manteniment de la promoció o descompte. En cas que deixessin de complir les condicions per a la promoció, aquesta deixarà de tenir efecte. Si el Client incompleix qualsevol condició del Contracte la promoció/descompte deixarà d'aplicar.

En cas d'incompliment de les condicions de la promoció el client perdrà el dret a tots els descomptes, bonificacions o beneficis aplicats per Esfera luz durant aquest període, l'import serà facturat al client en la factura de regularització.

4. Facturació

4.1. Facturació de la Quota esfera:

Amb caràcter mensual, Esfera luz enviarà la factura en els termes establerts a les Condicions Particulars.

Els Costos no inclosos en el Preu del Contracte definits en la clàusula 3.2 s'inclouran a la factura mensual.

Amb periodicitat mensual, durant els cinc últims dies del mes anterior al mes natural de consum a facturar Esfera luz generarà una factura per l'import detallat en les condicions particulars com Cuota esfera.

A mesura que Esfera luz disposi de les lectures de consum remeses per part de l'Empresa Distribuïdora, informarà al Client del cost real del seu consum acumulat des de l'inici del contracte, informant del saldo a favor o en contra respecte a les mensualitats de la Quota esfera pagades, de manera que el Client estigui sempre informat del saldo actualitzat previst en la factura de regularització.

4.2. Facturació final de regularització:

Els desquadraments (més o menys costos reals d'aquests conceptes en relació a l'estimat en el càlcul de la Quota esfera) seran ajustats a la Factura de regularització que es durà a terme transcorreguts 12 mesos de l'inici efectiu del contracte o en el moment de la finalització del mateix.

El càlcul de la factura de regularització es realitzarà segons els consums efectuats utilitzant com a base el consum facilitat per l'Empresa Distribuïdora o el millor valor de consum disponible al "Preu del Contracte", a més dels costos facturats per l'Empresa Distribuïdora i no inclosos en el Preu del Contracte pendents de facturar (segons la clàusula 3.2). El tipus impositiu de l'impost sobre el valor afegit d'aplicació en la factura de regularització serà el vigent en la data en què sigui exigible el preu de la factura. En el cas que de la factura rectificativa resulti un saldo a favor d'Esfera luz, aquesta última procedirà a carregar l'import de la factura en el compte corrent del client. En cas que de la factura de regularització resulti un saldo a favor del Client, Esfera luz procedirà a abonar aquesta quantitat al Client en el seu compte corrent. En el moment de la resolució del Contracte, canvi de titularitat, baixa o suspensió del subministrament, Esfera luz també emetrà una Factura de regularització.

4.2 Modificació de la Quota esfera:

Amb l'objectiu d'adaptar a les condicions reals del punt de subministrament, aquesta quota podrà ser actualitzada/recalculada per Esfera luz en els casos:
- modificacions de les potències contractades sol·licitades per part del client.
- si el desquadrament acumulat entre les factures mensuals que li haguessin correspost i les Quotes esfera supera l'import d'una Quota esfera.

Esfera luz informarà al Client amb 15 dies hàbils d'antelació respecte al nou import de Quota esfera. En cas de no acceptar el nou import de la Quota esfera, el Client podrà resoldre el Contracte, havent de comunicar la seva decisió de resolució de forma clara i inequívoca per escrit dins dels quinze dies següents a la notificació tramesa per Esfera luz. En cas que el Client no hagués manifestat la seva intenció de revocar el Contracte dins d'aquests quinze dies, s'entendrà que accepta les noves condicions econòmiques en la data indicada per Esfera luz.

5. Pagament

Esfera luz procedirà a carregar l'import de cada factura en el corresponent termini de pagament que s'indica en les condicions particulars contra el compte corrent del client. El venciment de la Quota esfera mai serà anterior al dia 01 del mes de consum. El Client declara haver cursat les oportunes instruccions a la seva entitat bancària en cas de domiciliació de rebuts. En cas d'impagament d'alguna de les quantitats degudes dins de la data de venciment de les factures, es consideraran deute vençut i exigible. El Client haurà d'abonar en aquest cas la Despesa de Devolució indicada en les condicions particulars i es meritaran des de l'endemà del seu venciment interessos de demora iguals a l'interès legal del diner més tres punts percentuals. La informació relativa als impagaments en què el Client hagi incorregut serà incorporada al Sistema d'Informació de Punts de Subministrament de l'Empresa Distribuïdora a què podran tenir accés la CNMC i els comercialitzadors que ho sol·licitin. En cas d'impagament Esfera luz podrà incloure les dades del Client en un registre informàtic d'impagaments, i en fitxers de solvència patrimonial i de crèdit.

6. Condicions suspensives

Esfera luz pot condicionar l'inici del subministrament al compliment del següent:
i) Que el Client no tingui deute vençut amb una altra empresa comercialitzadora.
ii) Que el Client compti amb la solvència necessària per garantir el pagament de les factures de subministrament elèctric.
iii) Que l'Empresa Distribuïdora hagi donat Accés a la Xarxa als efectes d'aquest contracte.
iv) Que el titular del Contracte sigui l'efectiu titular del Contracte ATR o que el Client hagi lliurat a Esfera luz el model de sol·licitud de canvi de titular degudament signat o presentat just títol respecte a l'habitatge/local.
v) Que hagi passat el termini de desistiment sense que el Client hagi fet ús del mateix.

7. Suspensió de Subministrament

En cas que el Client incompleixi qualsevol dels pagaments en el moment del seu venciment, Esfera luz procedirà a suspendre el subministrament d'electricitat al Client, previ avís per escrit de 10 dies, fins que el Client hagi satisfet la totalitat dels imports deguts a Esfera luz incloent les despeses de devolució previstes en les condicions particulars, interessos de demora que siguin d'aplicació, així com els conceptes regulats imputables a la suspensió i eventual reposició del subministrament, incloses les penalitzacions que repercuteixin a l'Empresa Distribuïdora, el cost de la baixa del Contracte d'Accés, així com el pagament de l'import de les factures del peatge que l'Empresa Distribuïdora presenti a Esfera luz durant el període de suspensió, tot això de conformitat amb els costos establerts en la normativa vigent aplicable, no sent atribuïbles costos no previstos en el present Contracte o que la normativa del sector elèctric estableixi.

Són també causes de suspensió immediata del subministrament la detecció d'una situació de frau o enganxament directe, la manipulació de l'equip de mesura o que s'impedeixi el seu correcte funcionament, l'existència de derivacions per subministrar a un tercer, i en supòsits de cas fortuït i força major.

7.1. Resolució per suspensió del subministrament:

Sol·licitada la suspensió del subministrament, Esfera luz resoldrà el Contracte de ple dret. En tot cas, el Contracte s'entendrà automàticament resolt transcorreguts 2 mesos des de la suspensió de subministrament. Esfera luz no realitzarà una nova contractació amb el Client fins que s'hagin realitzat els pagaments deguts o regularitzat la situació que va donar origen a la suspensió.

8. Modificació de les condicions del Contracte diferents al preu

La modificació de les condicions del Contracte per Esfera luz, excepte aquelles que siguin conseqüència de la modificació de la normativa vigent i d'aquelles que afectin al Preu o la Quota esfera, estant aquestes ja previstes en els apartats Modificació de Preus i Modificació de la Quota esfera, s'ha de comunicar al Client amb un preavís de 15 dies, disposant el Client d'aquest termini per resoldre el contracte si no estigués d'acord amb la modificació.

9. Causes de Resolució del Contracte

El Contracte acabarà per:
i) el mutu acord entre les parts.
ii) iniciativa de qualsevol de les parts amb un preavís mínim de 15 (quinze) dies.
iii) per iniciativa de Esfera luz, en els casos d'impagament del Client.
iv) iniciativa del Client per desistiment en els termes indicats en la clàusula Dret de Desistiment.

10. Protecció de dades personals

10.1. S'informa al Client que les seves dades quedaran incorporades a un fitxer automatitzat o manual la titularitat i responsabilitat és d'p link_to "Esfera luz", home_path()%>. El Client consent i autoritza que Esfera luz dugui a terme un tractament d'aquestes dades amb la finalitat de gestionar la relació contractual entre les parts. L'autorització del Client és necessària pel compliment de la finalitat contractual, de manera que la revocació d'aquesta autorització comportarà la impossibilitat de prestar els serveis contractats.

10.2. Quan sigui necessari per a la prestació dels serveis contractats, el Client autoritza expressament a Esfera luz a comunicar a terceres empreses les seves dades personals a l'efecte del seu tractament per a aquesta finalitat concreta.

10.3. El Client queda informat que Esfera luz o qualsevol de les empreses del grup empresarial al qual pertany p dur a terme comunicacions comercials relacionades amb el subministrament objecte d'aquest contracte o productes o serveis a través dels mitjans facilitats. En cas de no voler prestar el seu consentiment a la cessió de les seves dades per alguna de les finalitats anteriorment assenyalades, haurà de marcar la casella habilitada a l'efecte en el procés de contractació.

10.4. El Client podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació a Esfera luz segons la clàusula Notificacions.

11. Dret de Desistiment

En el cas de contractació a distància i contractes celebrats fora d'establiment d'Esfera luz i la contractació es trobi dins del àmbit d'aplicació de l'article 3 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, serà de aplicació el que estableix aquesta norma i en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, o posteriors modificacions, podent el Client exercir el dret a revocar la signatura del present Contracte d'Electricitat dins del termini de catorze dies naturals des de la data de celebració del contracte. Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar a Esfera luz la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca per qualsevol dels mitjans indicats en la clàusula Notificacions, dirigida a Atenció al Client indicant en l'assumpte "dret de desistiment".

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per part del Client d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent. El Client podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura al peu del contracte, encara que el seu ús no és obligatori, o ho podrà fer per mitjà del seu compte de client a la pàgina web d'Esfera luz.

En cas de desistiment per part del Client, Esfera luz li retornarà tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què el Client informi de la seva decisió de desistir del Contracte; esfera procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client per a la transacció inicial, tret que el Client hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

El Client autoritza a Esfera luz que el subministrament comenci durant el període de desistiment. En cas que s'activi el subministrament en el període de desistiment, el Client abonarà a Esfera luz un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l'objecte total del contracte.

12. Notificacions

Les comunicacions entre les parts relatives a aquest Contracte es faran per mitjans telemàtics, mitjançant la utilització de sistemes de claus d'identificació i de seguretat, quan procedeixin, especialment mitjançant l'accés del Client al seu compte de client on podrà trobar informació actualitzada respecte al seu Contracte i mitjançant els e-mails per a notificacions facilitats pel Client i per Esfera luz en les Condicions Particulars. El Client ha de mantenir actualitzades les seves dades de contacte/notificació al seu compte de Client.

13. Subrogació i cessió

Esfera luz podrà cedir el Contracte a qualsevol empresa que desenvolupi l'activitat de comercialització d'energia elèctrica sense prèvia autorització del Client.

14. Resolució de conflictes

El Client i Esfera luz es comprometen a recórrer a la negociació com a forma preferencial per a la resolució de conflictes de qualsevol naturalesa, especialment sobre la interpretació, execució o aplicació de les disposicions legals o contractuals aplicables, incloent l'incompliment de les seves obligacions.

15. Tractament de les reclamacions

El Client pot presentar les seves reclamacions o peticions d'informació per escrit o per telèfon (domicili, correu electrònic i telèfon indicats a les condicions particulars) o per qualsevol dels mitjans estipulats en la clàusula de Notificacions.

16. pergència entre condicions generals i particulars

En cas de discrepància entre les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran les condicions particulars.

17. Llei aplicable i Jurisdicció

En tot el que preveu aquest Contracte, les parts es regiran per la llei espanyola aplicable i, en particular, per la Llei 24/2013, del 26 de desembre o posteriors modificacions, del sector elèctric, i per la normativa que la desenvolupi i modifiqui.

En cas que les parts no arribessin a un acord mitjançant la negociació, les controvèrsies que poguessin sorgir entre les mateixes en relació amb aquest Contracte es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals legalment establerts, llevat d'acord diferent i escrit entre les parts. Aquest contracte s'interpretarà per la llei espanyola comú.